×
Telefonen er i dag åben fra 9-14 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14 : 87 59 77 77
Farligt affald beholdere

Farligt affald

Anmeldepligt

Frembringer din virksomhed farligt affald, skal du anmelde affaldet til kommunen. Virksomheden skal kontakte miljøafdelingen i den pågældende kommune for at aftale nærmere om anmeldelsen.

Forsvarlig opbevaring

Farligt affald skal til enhver tid opbevares miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand eller for mennesker og dyr.

Ved forsvarlig opbevaring forstås normalt, at affaldet opbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være forsynet med opkant, så der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder til flydende affald.

For affaldstyper, der ved sammenblanding kan give anledning til miljø- eller sundhedsskade, skal det sikres, at der ikke kan ske blanding i tilfælde af lækage i to eller flere beholdere. Beholderne skal anbringes, så eventuelle utætheder let kan konstateres, og så tømning eller afhentning let kan finde sted.

Aflevering

Farligt affald skal afleveres til anlæg, der har miljøgodkendelse til at håndtere affaldet og i overensstemmelse med de gældende modtagekrav på anlægget. Hvis virksomheden ikke selv transporterer affaldet, skal der anvendes transportører eller indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

Der må afleveres farligt affald på Reno Djurs’ genbrugsstationer, såfremt virksomheden er tilmeldt ordningen hos Reno Djurs. Vær opmærksom på, at der gælder særlige mængdebegrænsninger for farligt affald på genbrugsstationerne. Læs mere her.

Farligt affald må aldrig afbrændes eller udledes i spildevand.