×
Telefonen er i dag åben fra 9-14 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14 : 87 59 77 77
Vinduer byggeaffald

Byggeaffald

Byggeaffald kan indeholde farlige stoffer som bly, asbest og PCB, som kan være skadelige for mennesker og miljø, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Den gældende lovgivning pålægger bygherrer en række pligter om affald og genanvendelse.

Vejledning

Norddjurs og Syddjurs kommuner har i samarbejde med Reno Djurs udarbejdet en vejledning om byggeaffald. I vejledningen kan du læse nærmere om:

  • Anmelderegler i forbindelse med byggearbejder
  • I hvilke bygningsdele findes problematiske stoffer
  • Hvordan skal affaldet sorteres og bortskaffes

Download vejledningen her.

Herunder finder du en kort beskrivelse af den gældende lovgivning. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvem har ansvaret, og hvilke regler gælder?

Bygherrer – herunder også den private boligejer – har pligt til at anmelde byggearbejder til kommunen. Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at byggeaffald bliver sorteret rigtigt efter gældende regler og afleveret til korrekt behandling.

Du kan overlade opgaven med affaldet til din entreprenør eller rådgiver. Men de samme regler gælder, uanset om det er dig som selvbygger eller en håndværker, entreprenør eller rådgiver, der har det praktiske arbejde med affaldet.

Anmeldelse af byggeaffaldet

Du skal anmelde byggearbejdet og byggeaffaldet til kommunen, hvis:

  • Arbejdet skaber mere end 1 ton affald.
  • Renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, uanset affaldsmængden.
  • Hvis der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Du skal anmelde byggearbejdet senest 2 uger før arbejdet går i gang.

Anmeldelsen gælder for hele byggeriet. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen.

Anmeldelsesskemaer for byggeaffald og screeningsskema for PCB finder du her:

I anmeldelsen skal du angive, hvilke typer affald der er tale om, og hvilken mængde du forventer.

Screening for PCB

Hvis du skal renovere eller nedrive bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening for det farlige stof PCB. Det gælder også, hvis du skal skifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977. Årsagen er, at der er risiko for, at der kan være PCB i byggematerialer fra denne periode. PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.

Screening er en nærmere vurdering af, om der kan være PCB i bygningen eller anlægget. Screeningen skal foretages på det samme skema, som du anmelder dit byggeaffald. Hvis screeningen viser, at der kan være risiko for PCB i byggeaffaldet, skal du foretage en nærmere kortlægning af de bygningsdele, der kan indeholde PCB.

Hvis noget af dit byggeaffald indeholder PCB-holdigt materiale, skal det sorteres fra og behandles efter særlige regler.

Du kan læse mere om nedrivning og renovering i byggeri med indhold af PCB i www.pcbguiden.dk

Hvordan skal du sortere dit byggeaffald?

Affald, der opstår ved byggeri og nedrivning, skal sorteres og afleveres på et eller flere godkendte modtageanlæg.

Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, rengøring eller reparation, kan genbruges til samme formål eller beslægtede formål som hidtil, må dog uden tilladelse afsættes til direkte genbrug på genbrugsstationerne eller til salg på markedet. Det kan f.eks. gælde uforurenede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæssigt er genbrug til samme formål oftest den bedste løsning.

Det er ikke lovligt at bruge usorteret og uforarbejdet byggeaffald som opfyldning eller som underlag for veje og belægninger. Det er heller ikke lovligt at afbrænde byggeaffald.

Det er ved nedrivninger især vigtigt at være opmærksom på de materialer, der er forurenede og indeholder farlige stoffer, og håndtere og bortskaffe disse for sig selv. Det er f.eks. asbestholdige tagplader, glaserede fliser og tegl (der kan indeholde bly). Herudover kan det være bygningsdele, der er malede.

Her kan du læse mere om sortering.